• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 943127808; 723221692

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

 

 

RADA RODZICÓW

Wydatkowanie środków pochodzących z dobrowolnych składek rodziców, darowizn i innych wpływów odbywa się na następujące cele:

- pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci zapomogi pieniężnej na zakup przyborów szkolnych, podręczników, czasami odzieży, dożywiania, paczek świątecznych,

- dofinansowania różnych konkursów, imprez organizowanych przez szkołę,
na zakup nagród rzeczowych, książek w związku z organizowanymi konkursami przez szkołę (klasę), zakup nagród książkowych i rzeczowych dla wyróżniających się uczniów w nauce i zachowaniu,

- dofinansowanie wycieczek szkolnych w miarę posiadanych środków,
zakup książek, środków dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego przeznaczonych na potrzeby szkoły,

- wspieranie w działaniach szkolnego Samorządu Uczniowskiego i wolontariatu,

- inne cele służące wspieraniu szkoły w różnych obszarach jej statutowej działalności.

Zgodnie z tym w I semestrze roku 2017/18 wydatkowano środki:

Dofinansowanie różnych konkursów szkolnych:
- konkurs fotograficzny - 210zł
- Międzyszkolny Turniej Sumo- 600zł
- konkurs wiedzy o Broniewskim – 200zł
- Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek - 66zł

Dofinansowanie imprez prowadzonych przez szkołę - wspieranie w działaniach Samorządu Uczniowskiego i wolontariatu:
- kartka na Dzień Nauczyciela /inicjatywa samorządu/ - 8zł
- Zabawa Andrzejkowa – koszt Dj /inicjatywa samorządu/ - 400zł
- Szlachetna Paczka – w ramach wolontariatu- 150zł

Dofinansowanie sprzętu audiowizualnego przeznaczonego na potrzeby szkoły:
- zakup kamery cyfrowej i nośnika danych – 3410,94zł
Sprzęt wykorzystywany na bieżąco do rejestrowania życia szkoły, promowania szkoły na stronie internetowej, Facebooku.

Inne cele służące wspieraniu szkoły w realizowaniu jej zadań statutowych:
- transport uczniów na zawody sportowe – 600zł


Rada Rodziców to miejsce gdzie spotykają się ludzie z pasją, kreatywnością, zaangażowaniem a przede wszystkim chęcią poświęcenia dla drugiego człowieka. Takimi cechami charakteryzują się wszyscy członkowie naszej Rady!!

To połowa sukcesu, a druga - to Państwa zaangażowanie oraz hojność, dzięki której możemy wcielać w życie te wszystkie wspaniałe pomysły.

Możemy RAZEM wspomóc Szkołę w jej działaniach, które przecież skierowane są do wszystkich NASZYCH DZIECI!

 

SKŁAD RADY RODZICÓW - rok szkolny 2018/2019

Przewodniczący - Marcin ANTOŃCZAK

Wiceprzewodnicząca - Żaneta OSIADACZ

Sekretarz -  Ewa CICHOŃ

Skarbnik - Katarzyna TYLMAN

Komisja Rewizyjna - Krzysztof JEŻYK, Karolina KRZEMIŃSKA-KUMPIN,
Katarzyna MAZUR

Członkowie: NIEMCZYK Magdalena, KROPIWIEC Karol, BABIJ Małgorzata, TARASEWICZ Patrycja, MOŻDŻONEK Agnieszka, BUJEJ Katarzyna, WITKOWSKI Sławomir, BŁASIAK Monika, MASZCZYK Kamila, GONTKIEWICZ Krystyna, BIELAWSKA Kamila


Wpłat można dokonywać u skarbnika Rady Oddziałowej Klasy

lub

na konto Rady Rodziców nr konta: 16 1240 3666 1111 0000 4344 8500


TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2018/2019

12 września 2018 r. /środa - zebrania z rodzicami klas I - VIII

a/ zebrania wyborcze do Rad Klasowych

b/ zapoznanie Rodziców z treścią podstawy programowej, Szkolnym System Oceniania, PSO, zasadach funkcjonowanie dziennika elektronicznego oraz propozycją zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu NOWOCZESNA SZKOŁA, NOWOCZESNA EDUKACJA,

c/ inne ważne informacje wynikające z bieżącej pracy szkoły.

7 listopada 2018 r.  /środa - zebrania z rodzicami klas I - VIII

a/ bieżąca praca wychowawczo-opiekuńcza, osiągnięcia edukacyjne i zachowanie uczniów.

19 grudnia 2018 r. /środa - zebrania z rodzicami klas I - VIII,

a/ informacja o wynikach edukacyjnych i o zachowaniu ucz. przed klasyfikacją śródroczną

b/ przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannego zachowania

23 stycznia 2019 r. /środa - WYWIADÓWKI klas I - VIII /podsumowanie pracy
I śródrocza

20 marca 2019 r. /środa - zebrania z rodzicami klas I - VIII

a/ bieżąca praca wychowawczo-opiekuńcza, osiągnięcia edukacyjne i zachowanie uczniów

15 maja 2019 r. /środa - zebrania z rodzicami klas I - VIII

a/ informacja o wynikach edukacyjnych i o zachowaniu ucz. przed klasyfikacją roczną;

a/ poinformowanie Rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i nagannego zachowania.

 

  ogłoszenia

Materiały nt. bezpieczeństwa
        i zagrożeń w sieci

 

SYSTEM
KONTROLI FREKWENCJI
I POSTĘPÓW W NAUCE

 

NASZE PROŚBY, POTRZEBY

INICJATYWY

PODZIĘKOWANIA

POSIEDZENIA

 

 

 

 

  dokumenty Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców [pobierz]

 

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria