• Szkoła Podstawowa nr 5 • im. Wł. Broniewskiego • ul. Kołobrzeska 23 • 78 - 200 Białogard • www.sp5bialogard.pl • email.:szkola@sp5bialogard.pl •
  menu

Strona główna

Patron

Historia

Kadra pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Biblioteka

Pedagog szkolny

Osiągnięcia/laureaci

Wydarzenia

Plan zajęć

Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz podręczników

Galeria

Uczniowie

RADA RODZICÓW [więcej...]

  kontakt

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Kołobrzeska 23
78-200 Białogard

tel. 943127808; 723221692

   szkola@sp5bialogard.pl

       

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie

tel. 723221699
 email: inspektor_odo@sp5bialogard.pl

 

Klauzula informacyjna:

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuje, że:

1) administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą w Białogardzie, przy ul. Kołobrzeska 23, tel. 943127808, email: szkola@sp5bialogard.pl

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białogardzie możliwy jest pod numerem tel. 943127808. lub adresem email: inspektor_odo@sp5bialogard.pl

3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce,

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt,

6) każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych,

8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Administrator

 

 

 

  dokumenty szkoły

Dokumenty Szkoły

 Statut Szkoły

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Przedmiotowe Systemy Oceniania

Program Profilaktyki

Regulamin Szkoły

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Regulamin wycieczek

Regulamin korzystania z szatni

Procedury

Procedura zwalniania ucznia z wf

Wewnątrzszkolne zasady wyjazdów na baseny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna Patron Historia Kadra pedagogiczna Samorząd Uczniowski Biblioteka Pedagog szkolny

Osiągnięcia Wydarzenia Plan zajęć Zajęcia pozalekcyjne Wykaz podręczników Galeria